Le flore

Privacybeleid

1. Presentatie van de site

Op grond van artikel 30 van Algemeen Reglement ter Bescherming van Persoonsgegevens (AVG) die op 25 mei 2018 in werking is getreden vanwege het vertrouwen in de digitale economie, worden gebruikers van de site geïnformeerd https://www.leflore.be/ de identiteit van de verschillende stakeholders in het kader van de uitvoering en monitoring ervan:

Eigenaar: Le Flore – zwaantje 13 – 8630 Wulveringem (Veurne) (België)
Maker: Le Flore
Publicatiemanager: Le Flore – restaurant@leflore.be
De publicatiebeheerder is een natuurlijk persoon of een rechtspersoon.
Webmaster : Le Flore – 32(0)58412248
Hosting: OVH – 2 rue Kellermann – 59100 Roubaix – Frankrijk


2. Algemene gebruiksvoorwaarden van de site en de aangeboden diensten

Gebruik van de site https://www.leflore.be/ impliceert de volledige aanvaarding van de hieronder beschreven algemene gebruiksvoorwaarden. Deze gebruiksvoorwaarden kunnen te allen tijde door gebruikers van de site worden gewijzigd of aangevuld https://www.leflore.be/ worden daarom verzocht deze regelmatig te raadplegen.

Deze site is normaal gesproken op elk moment toegankelijk voor gebruikers. Een onderbreking om redenen van technisch onderhoud kan echter worden besloten door Le Flore, die dan zal proberen de data en tijden van de interventie vooraf aan de gebruikers mee te delen.

De site https://www.leflore.be/ wordt regelmatig bijgewerkt door Le Flore. Op dezelfde manier kunnen de wettelijke vermeldingen op elk moment worden gewijzigd: ze zijn niettemin bindend voor de gebruiker die wordt uitgenodigd om ze zo vaak mogelijk te raadplegen om ze te lezen.


3. Beschrijving van de geleverde diensten

De site https://www.leflore.be/ heeft tot doel informatie te verstrekken over alle activiteiten van het bedrijf.

Le Flore streeft ernaar om dit op de site aan te bieden https://www.leflore.be/ informatie zo accuraat mogelijk te maken. Het kan echter niet verantwoordelijk worden gehouden voor weglatingen, onnauwkeurigheden en tekortkomingen in de update, ongeacht of deze te wijten zijn aan zichzelf of aan de externe partners die deze informatie verstrekken.

Alle informatie aangegeven op de site https://www.leflore.be/ worden uitsluitend ter informatie gegeven en kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn. Verder de informatie die op de site verschijnt https://www.leflore.be/ zijn niet uitputtend. Ze worden verstrekt onder voorbehoud van wijzigingen die zijn aangebracht sinds ze online zijn gezet.


4. Contractuele beperkingen op technische gegevens

De site maakt gebruik van JavaScript-technologie.

Le site Internet ne pourra être tenu responsable de dommages matériels liés à l’utilisation du site. De plus, l’utilisateur du site s’engage à accéder au site en utilisant un matériel récent, ne contenant pas de virus et avec un navigateur de dernière génération mis-à-jour.


5. Intellectueel eigendom en vervalsingen

Le Flore bezit de intellectuele eigendomsrechten of beschikt over de gebruiksrechten op alle elementen die toegankelijk zijn op de site, in het bijzonder teksten, afbeeldingen, grafische afbeeldingen, logo's, iconen, geluiden, software.

Elke reproductie, weergave, wijziging, publicatie, aanpassing van alle of een deel van de elementen van de site, ongeacht het gebruikte middel of proces, is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van: Le Flore.

Elk ongeoorloofd gebruik van de site of een van de elementen die deze bevat, zal worden beschouwd als een inbreuk en zal worden vervolgd in overeenstemming met de bepalingen van de artikelen van het Wetboek van Intellectuele Eigendom.

Cette protection est organisée par la Benelux-verdrag van 25 februari 2005 inzake intellectuele eigendom.


6. Beperkingen van aansprakelijkheid

Le Flore kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade veroorzaakt aan de apparatuur van de gebruiker bij toegang tot de site. https://www.leflore.be/, en die voortkomen uit het gebruik van apparatuur die niet voldoet aan de specificaties vermeld in punt 4, of uit het verschijnen van een bug of incompatibiliteit.

Le Flore kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade (zoals marktverlies of verlies van kansen) die voortvloeit uit het gebruik van de site. https://www.leflore.be/.

Interactieve ruimtes (mogelijkheid om vragen te stellen in het contactgedeelte) zijn beschikbaar voor gebruikers. Le Flore behoudt zich het recht voor om, zonder voorafgaande kennisgeving, alle inhoud die in deze ruimte is geplaatst te verwijderen en die in strijd is met de wetgeving die van toepassing is in Frankrijk, in het bijzonder de bepalingen met betrekking tot gegevensbescherming. Indien van toepassing behoudt Le Flore zich tevens het recht voor om de burgerlijke en/of strafrechtelijke aansprakelijkheid van de gebruiker in twijfel te trekken, met name in het geval van berichten van racistische, beledigende, lasterlijke of pornografische aard, ongeacht het gebruikte medium (tekst, fotografie, enz.). .).


7. Beheer van persoonsgegevens

In overeenstemming met de Belgische wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en, vanaf 25 mei 2018, de Europese Verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april, 2016 met betrekking tot de bescherming van personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer van dergelijke gegevens, en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (Algemene Verordening Gegevensbescherming), hebben de Gebruikers van wie de gegevens zijn verzameld het recht om deze te raadplegen deze gegevens, om de correctie of, indien nodig, verwijdering ervan te vragen. Gebruikers kunnen ook bezwaar maken tegen de verwerking van gegevens die op hen betrekking hebben.

Bij gebruik van de site https://www.leflore.be/, kan worden verzameld: de URL van de links waarmee de gebruiker toegang heeft gekregen tot de site https://www.leflore.be/, de toegangsprovider van de gebruiker, het internetprotocoladres (IP-adres) van de gebruiker.

In ieder geval verzamelt Le Flore alleen persoonlijke informatie met betrekking tot de gebruiker voor bepaalde diensten die door de site worden aangeboden. https://www.leflore.be/. De gebruiker verstrekt deze informatie met volledige kennis van zaken, vooral wanneer hij deze zelf invoert. Vervolgens wordt het aan de gebruiker van de site doorgegeven https://www.leflore.be/ de verplichting om deze informatie al dan niet te verstrekken.

In overeenstemming met de Belgische wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en, vanaf 25 mei 2018, de Europese Verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april, 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer van dergelijke gegevens, en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (Algemene Verordening Gegevensbescherming), elke gebruiker heeft recht op toegang, rectificatie en verzet tegen persoonlijke gegevens die hem betreffen, door een schriftelijk en ondertekend verzoek in te dienen, vergezeld van een kopie van het identiteitsbewijs met handtekening van de houder van het document, met vermelding van het adres waarop het antwoord wordt gegeven zou verstuurd moeten zijn.

Geen persoonlijke informatie van de sitegebruiker https://www.leflore.be/ wordt niet zonder medeweten van de gebruiker gepubliceerd, uitgewisseld, overgedragen, toegewezen of verkocht op welk medium dan ook aan derden. Alleen de hypothese van de terugkoop van Le Flore en zijn rechten zou de overdracht van genoemde informatie aan de mogelijke koper mogelijk maken, die op zijn beurt gebonden zou zijn door dezelfde verplichting tot behoud en wijziging van gegevens ten aanzien van de gebruiker van de site. https://www.leflore.be/.


8. Hypertextlinks en cookies

De site https://www.leflore.be/ bevat een bepaald aantal hyperlinks naar andere sites, opgezet met toestemming van Le Flore. Le Flore is echter niet in staat de inhoud van de bezochte sites te verifiëren en aanvaardt hiervoor dan ook geen enkele verantwoordelijkheid.

Navigatie op de site https://www.leflore.be/ kan de installatie van cookie(s) op de computer van de gebruiker veroorzaken. Een cookie is een klein bestand dat de identificatie van de gebruiker niet mogelijk maakt, maar dat informatie registreert met betrekking tot de navigatie van een computer op een site. De aldus verkregen gegevens zijn bedoeld om de daaropvolgende navigatie op de site te vergemakkelijken en zijn tevens bedoeld om verschillende verkeersmetingen mogelijk te maken.

Als u weigert een cookie te plaatsen, kan dit tot gevolg hebben dat u geen toegang heeft tot bepaalde diensten. De gebruiker kan zijn computer echter op de volgende manier configureren om de installatie van cookies te weigeren:

Onder Internet Explorer: tabblad Tool (tandwielvormig pictogram rechtsboven) / internetopties. Klik op Privacy en kies Alle cookies blokkeren. Valideer op Ok.

Onder Firefox: klik bovenaan het browservenster op de Firefox-knop en ga vervolgens naar het tabblad Opties. Klik op het tabblad Privacy.
Stel bewaarregels in op: Gebruik aangepaste instellingen voor geschiedenis. Schakel het ten slotte uit om cookies uit te schakelen.

Onder Safari: Klik rechtsboven in de browser op het menupictogram (gesymboliseerd door een tandwiel). Selecteer Instellingen. Klik op Geavanceerde instellingen weergeven. Klik in het gedeelte 'Privacy' op Inhoudsinstellingen. In het onderdeel “Cookies” kunt u cookies blokkeren.

Onder Chrome: Klik rechtsboven in de browser op het menupictogram (gesymboliseerd door drie horizontale lijnen). Selecteer Instellingen. Klik op Geavanceerde instellingen weergeven. Klik in het gedeelte 'Privacy' op Voorkeuren. Op het tabblad ‘Privacy’ kunt u cookies blokkeren.


9. Jurisdictie en toepasselijk recht

De bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing en worden, indien van toepassing, zo geïnterpreteerd dat ze geldig en afdwingbaar zijn onder de toepasselijke wetgeving.

Als een bepaling geheel of gedeeltelijk ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar blijkt te zijn, worden de rest van de bepaling en de gebruiksvoorwaarden niet aangetast en blijven ze volledig van kracht. Bovendien zal in dit geval de betreffende bepaling of het ongeldige, onwettige of niet-afdwingbare deel ervan worden vervangen door een nieuwe geldige bepaling waarvan de gevolgen zo nauw mogelijk overeenkomen met de doelstellingen van de vervangen bepaling.

Deze gebruiksvoorwaarden zijn onderworpen aan de Belgische wetgeving.

In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van Veurne (België) bevoegd.


10. Woordenlijst

Gebruiker: internetgebruiker die verbinding maakt via de bovengenoemde site.

Persoonsgegevens: “informatie die, in welke vorm dan ook, direct of indirect, de identificatie mogelijk maakt van de natuurlijke personen op wie zij betrekking heeft”.

nl_BEDutch
Scroll naar boven